Verzekerd van betrouwbare

zorg bij Certa Zorg

Privacyverklaring

Aanleiding

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze AVG is in de plaats gekomen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op grond van deze nieuwe AVG hebben wij

 • Een beleid vastgesteld ten aanzien van privacy- en informatiebeveiliging
 • Adequate maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen
 • Een systeem van permanente kwaliteitsverbetering opgesteld om de maatregelen te monitoren en zo nodig op tijd tussentijds bij te stellen.

Uitgangspunten

Bij ons bedrijf bewaren en bewerken wij privacygevoelige gegevens van zowel medewerkers als klanten. Wij hechten veel belang aan de privacy van uw gegevens en stellen alles in het werk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze te beschermen. Wij gaan hierbij uit van de volgende uitgangspunten:

 • Informeren. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door middel van deze Privacyverklaring.
 • Verzameling beperken. Wij slaan alleen die gegevens van u op die wij nodig hebben. In sommige gevallen hebben wij een wettelijke plicht om gegevens op te slaan en te bewaren. In andere gevallen doen wij dat om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
 • Geen marketing. Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan degenen met wie wij een Verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, bijvoorbeeld omdat wij onze salarisadministratie hebben uitbesteed. Uw gegevens zullen nooit voor marketingdoeleinden aan anderen worden verstrekt.
 • Beveiligen. Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en vragen ook aan partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken.

 Rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) aanvullen of corrigeren, te (laten) verwijderen en mee te nemen naar een andere dienstverlener. U kunt hiervoor contact opnemen met uw accountmanager of de bedrijfsleider.

Welke gegevens?

Wij slaan op en bewaren alleen die gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Om u goed van dienst te kunnen zijn en om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, kunnen wij de volgende gegevens van u verzamelen en bewaren:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • Adres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
 • BSN-nummer
 • Naam en telefoonnummer gezinsleden in verband met eventuele calamiteiten

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen zijn wij aan een wettelijke termijn gebonden. In andere gevallen bewaren wij uw gegevens zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening of bij ons in dienst bent.

Bescherming

Wij zullen er alles aan doen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze bescherming zal bestaan uit een mix van maatregelen, zodat inzage in en inbreuk op of ontvreemding van uw gegevens zoveel als mogelijk wordt beperkt of voorkomen. Wij houden van alle wijzigingen in uw gegevens een register bij. Mocht onverhoopt toch een onbevoegde derde uw gegevens hebben ingezien, gewijzigd, ontvreemd of verwijderd (zogenoemde Datalekken), dan maken wij hier direct melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en nemen wij maatregelen om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. Ook van Datalekken houden wij een Register bij.

Niet van toepassing op derden

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op diensten of websites van derden, waarmee wij zaken doen of die aan onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze derden zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen omgaan. Lees daarom eerst de privacyverklaring die op de website van deze derden staat vermeld.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wij houden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te herzien. Een gewijzigde versie plaatsen wij terstond op onze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is belast met het toezicht op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor het indienen van een klacht rechtstreeks met hen contact opnemen. Hun gegevens zijn te vinden op het internet.

Download hier de PDF versie van onze privacyverklaring.

strand-duinen_396589105

Start typing and press Enter to search